El divendres al matí ens hi posem a les 08:00

AICO Notícies

RESUM PROVES DIAGNOSI COVID-19

PROVES DIAGNÒSTIQUES DE SARS-CoV-2PROVES DIAGNÒSTIQUES DE SARS-CoV-2

El 2 de març del 2021 s’ha publicat l’actualització del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf) que inclou la descripció de les proves diagnòstiques en els diferents entorns (Taula 1) i es resumeix en:A TOTS els casos es recomana la realització de PCR o TAR fins el 5è dia de l’inici de símptomes.

A TOTS els contactes estrets* s’ha de realitzar PCR.Pels cribratges es recomana fer PCR o Pooling PCR. Tot i amb això, en estudis de cribratge periòdics d’individus asimptomàtics en alguns entorns i/o col·lectius específics, es pot valorar l’ús de TAR** (pg.36).

pdfresum_proves_diagnòstiques_en_làmbit_laboral_03_2021.dot.pdf71.56 KB16/03/2021, 17:25