Per la situació en la que ens trobem no treballem a la tarda presencialment

AICO Notícies

Mesures per a la transició energètica i la protecció dels consumidors

En data 26 d’octubre de 2018 ha estat publicada en el BOE la Resolució del 18 d’octubre de 2018, del Congrés de Diputats, pel que s’ordena la publicació de l’Acord de Convalidació del Real Decret-llei 15/2018, del 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. Aquesta llei ens obre a un nou marc normatiu que ha d’afavorir el desenvolupament de l’autoconsum i també el vehicle elèctric.

 A continuació exposem a grans trets l’afectació que suposa aquest nou marc:

  1. Eliminació de la necessitat de presentar Butlletí per reduccions de potència (o canvis de titular): Es modifica l'article 83.5 del RD 1955/2000 que queda redactat així:Per als increments de potència dels contractes en baixa tensió amb una antiguitat superior a vint anys, les empreses distribuïdores hauran de procedir a la verificació de les instal·lacions, autoritzant a cobrar, en aquest cas, els drets de verificació vigents, i no és exigible en un altre tipus de modificacions. Per tant, per a les instal·lacions de més de 20 anys, l'única modificació del contracte d'accés que desencadena una verificació de la instal·lació i eventualment la petició d'un certificat d'instal·lació elèctrica és l'augment de potència.
  1. Es desregulen potències normalitzades en subministraments amb comptadors digitals (es podrà contractar en graons de 0,1 kW): El consumidor no té per què contractar la potència normalitzada. Podrà contractar la potència en múltiples de 0,1kW sempre que la potència contractada no superi els 15 kW i disposi de comptador que permeti la discriminació horària i la tele-gestió .
  1. Mesures de protecció als consumidors: Es prohibeix, tant a les comercialitzadores d'electricitat com a les de gas, realitzar accions de publicitat o contractació dels seus productes a través de visites domiciliàries (el porta freda), llevat que la visita hagués estat sol·licitada expressament pel consumidor.
  1. Mobilitat: S'elimina la figura del gestor de càrregues. Queda completament liberalitzat el mercat perquè qualsevol consumidor pugui cobrar per la recàrrega. Encara està pendent de reglamentació.
  1. Energia reactiva. Correcció obligatòria del factor de potència: Quan un consumidor amb una potència contractada superior a 15 KW tingui un consum d'energia reactiva superior a 1,5 vegades el d'energia activa en tres o més mesures, l'empresa distribuïdora que li subministra ho podrà comunicar a l'organisme competent, que podrà fixar un termini per corregir-ho.
  1. Autoconsum: Es reconeix el dret a autoconsumir energia elèctrica sense peatges ni càrrecs. S'elimina l'impost al sol a partir del 6 d’octubre de 2018. Es reconeix el dret a l'autoconsum compartit per part d'un o diversos consumidors, la qual cosa permetrà aprofitar les economies d'escala. Per a instal·lacions de menys de 100kW que tinguin instal·lat un sistema de no vessament a la xarxa, es seguirà la normativa del REBT. És a dir, s'entén que en aquests casos s'eliminen els tràmits amb la distribuïdora i es legalitzen amb butlletí elèctric, simplificant enormement aquest procés.

Per més informació et pots posar en contacte amb nosaltres al 93 889 19 95.